Financieel gezond!
Hét adres voor uw
financiële producten.
Uw balans op orde.
Vragen? Vragen!
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen, mét antwoorden

Op deze pagina vind je een overzicht met veel voorkomende vragen. Wij proberen de vragen hieronder kort en bondig te beantwoorden, zonder te pretenderen hiermee volledig te zijn.

Staat je vraag er niet bij kun je de vraag altijd stellen door ons een email te sturen aan: info@vanamerongenfinancieel.nl

Inkomstenbelasting

Hoe voldoe ik aan het urencriterium

Je haalt aan het urencriterium als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 1. Je besteed minimaal 1.225 uur aan het feitelijk drijven van je onderneming, en (A)
 2. Je besteedt meer dan 50% van de tijd die je werkte aan uw onderneming (B).

De tweede voorwaarde geldt overigens niet voor startende ondernemers, startende ondernemers mogen er best nog een flinke baan naast hebben, zolang als zij maar tenminste 1.225 uur aan de onderneming besteden.

Zijn er inkomstenbelasting voordelen voor ondernemers?

Als je ondernemer bent kom je in aanmerking voor een aantal regelingen die je belastbaar inkomen verlagen. Ze zijn te verdelen in regelingen die wel en niet afhankelijk zijn van het urencriterium:

De niet van het urencriterium afhankelijke voordeel regelingen zijn;

 • de investeringsaftrekregelingen
 • de MKB-winstvrijstelling

De wel van het urencriterium afhankelijke voordeel regelingen zijn;

 • de zelfstandigenaftrek
 • de startersaftrek (drie jaren)
 • de meewerkaftrek
 • de stakingsaftrek (bij opheffen van ondernemerschap)
 • de fiscale oudedagsreserve (FOR)
 • willekeurig afschrijven tot 100% voor startende ondernemers
Wat is en wanneer heb je recht op investeringsaftrek?

De investeringsaftrek heeft veel weg van een subsidie die door middel van een belastingvoordeel verkegen wordt. De hoogte van de investeringsaftrek wordt bepaald aan de hand van een percentage van het aanschaffingsbedrag, dit bedrag mag je dan aftrekken van je winst. De verkegen investeringsaftrek verlaagd niet de de waarde waarvoor het bedrijfsmiddel op de balans komt te staan, dit blijft de betaalde aanschafwaarde. Zolang het aangeschafte bedrijfsmiddel niet binnen vijf jaar na aanschaffing wordt vervreemd is de winstaftrek definitief.

U komt in aanmerking voor investeringsaftrek als u in een boekjaar totaal voor meer dan €2.300 (excl. BTW) aan bedrijfsmiddelen heeft aangeschaft. Iedere losse investering dient ten minste €450 (excl. BTW) te bedragen.

Wanneer is iets een investering en wanneer niet?

Investeringen zijn aanschaffingen van goederen die een een aantal jaren in uw onderneming kunnen worden gebruikt: de zogenoemde bedrijfsmiddelen. Belangrijk in deze definitie is de term: aanschaffingen, dit bekrachtigd dat je de bedrijfsmiddelen in eigendom dient te verkrijgen. Het criterium spitst zich dus toe op de levensduur van een gekocht bedrijfsmiddel, de prijs van aangeschafte goederen doet voor de vraag iets een investering is niet terzake. Als u gaat investeren in bedrijfsmiddelen, heeft dat 2 belangrijke gevolgen:

 • U moet gaan afschrijven op de aanschaffingsprijs van de investeringen.
 • U kunt mogelijk investeringsaftrek krijgen.

In de praktijk boekt men de aanschaf van bedrijfsmiddelen kleiner dan €450 (de drempel voor de investeringsaftrek) veelal niet als investering, maar rechtstreeks op de kosten, dit ondanks het feit dat het bedrijfsmiddel meerdere jaren mee gaat.

Is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting te wijzigen?

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen? De voorlopige aanslag van het huidige jaar wordt door de belastingdienst gebaseerd op de inkomens gegevens van het vorige jaar. In veel gevallen is dat geen probleem, maar wat nu als uw inkomsten voor het huidige jaar flink lager zullen uitvallen dan vorig jaar? Dan bevind u zich in een situatie dat u een te hoge voorlopige aanslag hebt ontvangen en zal u ten onrechte veel belasting vooruit dienen te betalen.
De teveel betaalde belasting krijgt uiteindelijk na indiening van de definitieve aangifte in het volgende jaar wel weer terug, maar gedurende dit jaar kan de hoge voorlopge aanslag een zware last voor uw banksaldo zijn. Dit voorkomt u door een verzoek tot wijziging voorlopige aanslag in te dienen.
Kort na indiening van dit verzoek zal u bericht van de belastingdienst ontvangen, dat de eerder verstuurde voorlopig aanslag inkomstenbelasting is herzien en conform uw verzoek nu gebaseerd wordt op de lagere verwachte winst.

Hoe gaat de afronding van de aangifte inkomstenbelasting bij ons in zijn werk?
Van Amerongen Financieel maakt in de maand februari afspraken met al haar klanten om de inkomstenbelasting aangifte af te ronden, dit gebeurt in de meeste gevallen op locatie bij de klant, dat kan op uw kantoor of bij u thuis. Bij het maken van de afspraak wijzen we erop dat de van toepassing zijnde items uit de checklist inkomstenbelasting mbt prive stukken voorhanden dienen te zijn. Het zakelijke gedeelte te weten dat deel van de aangifte inkomstenbelasting dat over Winst uit Onderneming gaat, met onderdelen zoals;

• De Ondernemingsgegevens
• De Winst en Verliesrekening
• Overzicht Activa en Passiva
• Overzicht Investeringsaftrek (indien van toepassing)

is dan vooraf al door Van Amerongen Financieel ingevuld. De winst is uiteraard reeds eerder bepaald bij het afsluiten van het jaar.

Wanneer moet mijn aangifte inkomstenbelasting afgerond en ingediend zijn?

Van Amerongen Financieel streeft ernaar de aangifte inkomstenbelasting voor 40% van al haar klanten vóór de normale deadline van 1 mei ingediend te hebben. Voor de overige 60% van onze klanten zal uitstel moeten worden aangevraagd voor de bij de belastingdienst gebruikelijke uitstelperiode van vier maanden, alles dient afgerond en ingediend te zijn voor 1 september, tot op heden is dat steeds zonder problemen gelukt.

Indien u uw inkomstenbelasting cijfers vóór een bepaalde datum nodig hebt, raden wij u aan tijdig contact met ons op te nemen om deze datum door te geven.

Welke gegevens zijn nodig voor de aangifte inkomstenbelasting?

Hiervoor hebben we een te downloaden checklist inkomstenbelasting gemaakt, deze checklist is hier te downloaden

Algemeen administratief

Aan welke voorwaarden moet een factuur voldoen?

Vanaf 1 januari 2004 gelden er strengere regels, de belangrijkste zaken die op een factuur moeten staan zijn:

 • datum en factuurnummer
 • btw-nummer van de eigen onderneming
 • kvk-nummer van de eigen onderneming
 • opeenvolgende nummering van de facturen
 • eigen bedrijfsnaam en adres (geen postbus adres, dat is niet toegestaan)
 • naam en adres van de klant (geen postbus adres, dat is niet toegestaan)
 • datum van de levering of dienst
 • bij handelingen met buitenland het btw-nummer van de klant
 • hoeveelheid en soort geleverd goed/geleverde dienst
 • Een voorbeeld factuur voor uren (zzp’ers) kun je hier downloaden.

Een voorbeeld factuur voor materialen (aannemers e.d.) kun je hier downloaden.

Welke kosten mag je opvoeren?

Je mag in principe alle kosten opvoeren die je ‘binnen de grenzen der redelijkheid’ maakt om je onderneming te drijven. Toch is de aftrekbaarheid van bepaalde kosten aan banden gelegd, de belangrijkste hiervan zijn:

 • Verkeersbekeuringen, inclusief als “parkeerbelasting” omschreven extra heffingen, boetes op belastingaanslagen en dergelijke zijn niet aftrekbaar.
 • De kosten van een werkruimte thuis zijn enkel nog aftrekbaar mits de inkomsten hoofdzakelijk in of vanuit de werkruimte worden verworven, én de werkruimte een zelfstandig deel van de woning vormt. Deze zelfstandigheid wordt bepaald aan de hand van uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld door een eigen ingang en door zelfstandig sanitair.
 • De kosten van voedsel, drank en genotsmiddelen, representatiekosten en symposia, studiereizen, excursies en dergelijke zijn voor 80% aftrekbaar.
 • Voor reiskosten met je privé-auto mag maximaal € 0,19 per gereden als kosten geboekt worden (deze dien je met je zelf als prive persoon te verrekenen) .
 • De kosten voor kleding zijn niet aftrekbaar behalve als het bedrijfskleding betreft (voorzien van goed zichtbaar logo van tenminste 70cm2 of als de kleding uitsluitend geschikt om tijdens het werk te dragen).
Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (de zgn. fiscale bewaarplicht). Wat valt er wel en wat valt er niet onder de term ‘administratie’? De belastingdienst merkt bepaalde onderdelen van uw administratie aan als basisgegevens, deze gegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Daarbij moet u denken aan:

 • het grootboek
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • de voorraadadministratie
 • de in- en verkoopadministratie
 • de loonadministratie

Na deze termijn zal de belastingdienst de deze gegevens niet meer bij u opvragen.

Wat kan ik zelf aan de administratie doen?

Bij het periodiek (bij voorkeur maandelijks) aanleveren van de administratieve gegevens kun je zelf veel doen om het proces efficient te laten verlopen en daardoor tijd en kosten te besparen, hieronder wat tips:

 1. Stuur maandelijks kopiën van alle in de maand verstuurde verkoopfacturen op naar Van Amerongen Financieel, ook de facturen die nog niet betaald zijn (doe een volledigheidscontrole op de factuurnummers).
 2. Stuur je bankafschrift(en) van die maand mee, let er met name op dat je van alle afgeschreven posten de achterliggende stukken bijvoegt (inkoopfacturen, pinbonnetjes, BTW aangiftes, etc) bewaar hiertoe al je kassa en/of zakelijke pinbonnen zorgvuldig.
 3. Zorg dat je kleine (pin)bonnetjes aan een blanco A4-tje vastniet of plakt, dan kan het bij Van Amerongen Financieel makkelijker in de ordner worden opgeborgen. Uiteraard kun je meerdere kleine (pin)bonnetjes tesamen op één A4-tje plakken.
 4. Zorg dat je vanaf je zakelijke rekening zoveel mogelijk zakelijke betalingen verricht en vanaf je privé rekening zoveel mogelijk de privé betalingen. Maak om het saldo op je privé rekening aan te vullen vanaf de zakelijke rekening een vast bedrag per maand over naar je privé-rekening.
 5. Indien je een zakelijke aangeschafte auto hebt dien je ervoor te zorgen dat je de getankte benzine altijd vanaf je zakelijke rekening per pin betaald, contant betaalde of met je privé rekening gepinde benzinebonnen worden door de fiscus niet geaccepteerd.
Hoe richt Van Amerongen Financieel mijn ordner in?
De standaard is dat je spullen per jaar in een ordner worden opgeborgen, de ordner heeft de volgende tabbladen:

 1. Contracten/overeenkomsten/getekende offertes
 2. Inkomstbelasting stukken (incl. bijdrage zorgverzekeringswet)
 3. Boekhoudkundige jaaroverichten (Eindbalans, V&W overzicht, overzicht alle mutaties)
 4. Omzetbelasting stukken
 5. (Post)bank afschriften (achter ieder afschrift de bijbehorende afgeschreven inkoopfacturen)
 6. Kas stukken
 7. Verkoopfacturen (gesorteerd de opeenvolgende factuurnummering)
 8. Memoriaal stukken
 9. Overige zaken (bijvoorbeeld voorraadtelling/kilometerregistratie/urenregistratie)
 10. Voor de meeste tabbladen zul je zelf periodiek (bij voorkeur maandelijks) de stukken dienen aan te leveren aan Van Amerongen Financieel:
Wanneer mag je BTW aftrekken als voorbelasting?

Er zijn een aantal regels voor het juist toepassen van het recht op aftrek van BTW (als voorbelasting) op uw inkopen, onkosten en investeringen. De algemene regel is: U kunt BTW op ontvangen inkoopfacturen aftrekken. De aanvullende voorwaarden zijn:

 • Dat u de ingekochte goederen of diensten daadwerkelijk gebruikt voor de met BTW belaste producten of diensten die u verkoopt vanuit uw onderneming.
 • Dat u door middel van de ontvangen inkoopfacturen moet kunnen aantonen dat de BTW door andere ondernemers aan u in rekening is gebracht (en dat de BTW op de factuur vermeld staat).

Dan zijn er de uitzonderingen op de boven vermelde algemene regel, onder te verdelen in:

Wel een factuur met BTW, en toch geen aftrek van voorbelasting;
U heeft geen recht op aftrek, ondanks dat er BTW op de factuur vermeld staat, indien:

 • Het product op de factuur is niet geleverd of de dienst is niet verleend;
 • De factuur zelf niet voldoet aan de gestelde factuureisen;
 • De factuur is afgegeven door een niet-ondernemer;
 • Het BTW betreft op betaalde bestedingen die genuttigd zijn in een horeca gelegenheid;
 • U zelf diensten of producten verkoopt die vrijgesteld zijn van BTW.

Geen factuur met BTW, en toch wel aftrek van voorbelasting;
Voor een aantal goederen en diensten geldt een ontheffing van de verplichting om facturen uit te reiken. U heeft onder meer recht op aftrek voorbelasting zonder een geldige op naam factuur bij:

 • benzinebonnen;
 • openbaar vervoersbewijzen en taxi bonnen;
 • parkeerbonnen (voor zover verkregen van bedrijven, denk aan parkeergarages);
 • declaraties van reis- en verblijfkosten van werknemers.

TIP
Koop je zakelijke kartoorartikelen niet bij winkels zoals de Hema of Bruna die verstrekken namelijk geen op naam gestelde kassabonnen, en niet op naam gestelde kassabonnen worden alleen door de fiscus geaccepteerd, indien ze kleiner dan €100,00 boven dit bedrag dien je altijd om een factuur (bon op naam) te vragen maar koop ze bij de daartoe bedoelde zakelijke groothandel zoals Ahrend, Sligro, Office Center of de Makro. 

Welk BTW tarief hanteren?

De btw heeft verschillende tarieven: 21%, 6% en 0%. Welk tarief u moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten u levert of verricht. Er zijn ook goederen en diensten vrijgesteld van btw.

Het algemene btw-tarief is 21%, dit tarief geldt in principe altijd, behalve bij de 6% en 0% uitzonderingen.

Het 6%-tarief geldt structureel voor (geen uitputtende opsomming):

 • levering van eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken
 • verkoop en verhuur van boeken, dagbladen en tijdschriften
 • personenvervoer
 • verhuur van vakantiewoningen en kampeerplaatsen
 • optredens door uitvoerende kunstenaars
 • diensten door kappers
 • herstellen van kleding, schoenen en fietsen
 • schoonmaakwerkzaamheden (ook glazenwassen) binnen woningen
 • schilderen, stukadoren en behangen van woningen ouder dan 2 jaar
 • isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar

Het 0%-tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland. Als u levert aan buitenlandse ondernemers, dan past u dit tarief toe op uw leveringen. U moet met uw administratie kunnen aantonen dat u terecht het 0%-tarief hebt toegepast. Hoe u dat doet, leest u bij aantonen van terechte toepassing 0%-tarief.

Ook over de verkoop van tabaksproducten berekent u het 0% tarief, dit komt doordat de fabrikant of importeur de btw namelijk al heeft afgedragen, tegelijk met de accijns.

Wanneer ben ik btw-plichtig?

Voor de btw ben je ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Je kunt je activiteiten uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap, een bv of een nv. De rechtsvorm is dus niet van belang.

Voor de btw maakt het niet uit in welke rechtsvorm je je bedrijf of beroep uitoefent. Als je een onderneming start, dien je je melden bij de belastingdienst, dit geschied meestal tegelijk met de inschrijving KvK, maar kan ook achteraf via het formulier opgaaf startende ondernemer. Als de Belastingdienst je als ondernemer voor de btw registreert, ontvang je een btw-nummer.

Om te beoordelen of u ondernemer voor de BTW bent hanteert de Belastingdienst vele criteria., u moet daarbij onder andere denken aan de volgende criteria:

 • Oefent u een zelfstandig bedrijf of beroep uit?
 • Werkt u in dienstbetrekking en heeft u daarnaast andere werkzaamheden?
 • Exploiteert u een vermogensbestanddeel of een recht?
  Hoe regelmatig werkt u zelfstandig?

Let op: Als je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kun je toch wel ondernemer zijn voor de btw.

Producten

Onze dienstverlening

Boek­houding

Van Amerongen Financieel richt zich bij het verzorgen van administraties volledig op de MKB ondernemer.

Wij zijn een klein betrouwbaar administratiekantoor dat zich onderscheid door onze keuze om kwaliteit boven (onbeperkte) groei te stellen. Wij verzorgen uw administratie op een professionele manier. 

lees verder…

Interim opdrachten

Van Amerongen Financieel kan u voor maximaal 3 dagen per week een vakkundig financieel specialist leveren, door de bijna 20 jaar werkervaring op allerlei niveau’s van onze specialist; de heer L. van Amerongen en zijn hands-on metaliteit kan hij op uiteenlopende financiële functies moeiteloos ingezet worden.

lees verder…

Salaris­administratie

Als u personeel in dienst heeft of van plan bent in dienst te nemen, verzorgt Van Amerongen Financieel zonder problemen uw salarisadministratie. U hoeft alleen maandelijks de mutatiegegevens per email aan te leveren.

lees verder…

Tarieven

In onze offertes voor het voeren van u boekhouding zijn alle voorkomende werkzaamheden inbegrepen. Met name het feit dat beantwoorden van uw boekhoudkundige vragen zijn inbegrepen betekent dat u achteraf niet voor hoge onvoorziene kosten komt te staan.

lees verder…

Fiscaal advies

Van Amerongen Financieel beschikt over ruime kennis van de fiscale wet- en regelgeving voor het MKB. Onze doelstelling is onze klanten op een eenvoudige manier door de complexiteit van de administratieve en fiscale wetgeving heen te loodsen.

lees verder…

Overige

Heeft u een vraag die u niet op onze website terugvindt, dan kunt u ons altijd benaderen via telefoon of mail.
lees verder…

Contact

Waar vindt u ons

Graspieperlaan 17
2496 HJ  Den Haag

info@vanamerongenfinancieel.nl